Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Najskuteczniejszym sposobem zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy jest właściwe zarządzanie bezpieczeństwem pracy.

Należy bezwzględnie pamiętać, że skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem pracy polega głównie na umiejętności przewidywania i zapobiegania pojawianiu się problemów, a nie walki z nimi dopiero wówczas, gdy wystąpiły i spowodowały niekorzystne skutki.
Podstawowe zasady działań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy powinny być usystematyzowane w następującej hierarchii ważności:

 • likwidowanie źródeł zagrożeń zawodowych,
 • unikanie ryzyka w miejscu pracy,
 • dostosowanie warunków pracy do psychofizycznych właściwości pracownika,
 • zastępowanie niebezpiecznych technologii, maszyn, urządzeń, surowców itp. mniej niebezpiecznymi,
 • stosowanie przede wszystkim ochron zbiorowych, a dopiero w ostateczności środków ochrony indywidualnej.

Należy podejmować działania, obejmujące przede wszystkim:

 • ocenę ryzyka zawodowego,
 • stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko,
 • zapewnienie pracownikom niezbędnych informacji i szkoleń nt. zasad ochrony przed zagrożeniami

Podstawowe działania, na poziomie każdego przedsiębiorstwa, dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy to:

 • określenie ogólnej polityki i celów kierownictwa firmy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,
 • zapewnienie niezbędnych informacji umożliwiających wdrożenie ogólnej polityki,
 • uwzględnienie zagadnień bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w zarządzaniu i podejmowaniu decyzji, na każdym poziomie funkcjonowania firmy,
 • konsultowanie spraw w dziedzinie bezpieczeństwa pracy z pracownikami,
 • monitorowanie i przegląd efektywności przyjętej polityki i całego systemu zarządzania firmą.

Typowy model zarządzania bezpieczeństwem pracy, również w małym i średnim przedsiębiorstwie, uwzględniający powyższe zasady to:

 • polityka ogólna– jasno określić zobowiązania, cele, odpowiedzialność oraz procedury funkcjonowania przedsiębiorstwa;
 • planowanie– zidentyfikować i oceniać ryzyko zawodowe, jakie występuje przy wykonywaniu pracy w przedsiębiorstwie. Działania podejmowane w trakcie procesu planowania powinny obejmować:

– ocenę ryzyka zawodowego i działań ograniczających to ryzyko,
– określenie potrzeb dotyczących działań kontrolnych w firmie,
– identyfikację potrzeb firmy w zakresie szkolenia,
– upewnienie się, że pracownicy posiadają dostateczną wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy oraz że są im dostarczane niezbędne wskazówki i instrukcje;

 • wprowadzanie i działania– chodzi głównie o praktyczne wdrażanie założeń przyjętych w procesie planowania. Może to polegać np. na:

– wprowadzaniu niezbędnych zmian organizacji i procedur wykonywania pracy, wyposażenia, maszyn, urządzeń, narzędzi,
– szkoleniach kadry kierowniczej i pracowników wykonawczych,
– doskonaleniu przepływu informacji;

 • kontrola i korygowanie działań – stan bezpieczeństwa pracy w firmie należy monitorować i w razie potrzeby korygować. W tym celu powinny być stosowane metody proaktywne (np. podejmowanie działań wynikających z dokonanych kontroli, przeglądów, audytów) i reaktywne (np. na podstawie wniosków wynikających z okoliczności i przyczyn zaistniałych wypadków przy pracy oraz „zdarzeń potencjalnie wypadkowych”). Oczywiście zdecydowane pierwszeństwo należy dać metodom proaktywnym.

Każdy pracodawca powinien upewnić się, że w jego zakładzie pracy właściwie funkcjonuje system bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

Sprawdź nasz sklep bhp – największy wybór środków ochrony indywidualnej